Samenwerking op micro niveau

ZZP-er in de zorg zijn geeft mij veel voldoening, al merk ik ook de keerzijde. Als zelfstandige merk je extra hoe alleen je staat in het vak. Het er alleen voorstaan, gemis van naaste collega’s en het niet werken in een professionele setting maken je kwetsbaar. Het is dus extra van belang om dan te weten hoe te handelen en/of reageren in specifieke werksituaties en te weten op wie je kunt terugvallen.
Samenwerken is óók als ZZP-er een must. Hoewel we als zelfstandige zorgverleners individueel werken hebben we in de afgelopen jaren al veelvuldig onderling samengewerkt.

ZZP-ers gaan voor top kwaliteit. We zijn zelfstandig en werken samen, daar waar het handig en verstandig is. Goed kunnen samenwerken, onderling communiceren en afstemmen van werkzaamheden binnen onze ZZP-netwerkorganisatie maar ook met de Cliënten en hun omgeving, maakt dat we  kwalitatief hoogwaardige zorgverlening en begeleiding, zorg op maat kunnen leveren én continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Mede daardoor kunnen we weer onze professionaliteit en hart voor de zorg waar maken.

We zien dat, door onderlinge samenwerking we meer mogelijkheden hebben om innovaties en kwaliteitsverbeteringen in de zorgverlening en begeleiding, kunnen doorvoeren.
Als kleine aanbieder op de markt willen we ons onderscheiden van de grote aanbieders, dit door niet te gaan voor kwantiteit maar voor kwaliteit!

Samenwerking op macro niveau

Innovatie, hoge zorgkosten, de steeds veranderende zorgvraag en zorgmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het uitgangspunt zou moeten zijn samen te bouwen aan die veranderingen in de zorg.
Door goede samenwerking is dit te organiseren en is het mogelijk om de zorg naar een kwantitatief en kwalitatief hoger niveau te brengen. Met meer en betere onderlinge communicatie, meer zorgverleners (“handen aan het bed”), minder concurrentie, voldoende keuzevrijheid met ruimte voor groot en klein, een passend loon, lagere administratieve last, betrouwbare en goede ICT en de uitvoerders in de zorg meer en beter te faciliteren met goede scholing, hulpmiddelen en de juiste tools.

Kwaliteit leveren is Zorg op Maat leveren!
Zorg op maat is niet alleen strak uitgaan van de vastgestelde zorgbehoefte, volgens een vooraf bepaald budget, kwaliteitskader en vastgesteld tijdspad, maar is blijven observeren, evalueren en waar nodig bijsturen/bijstellen van de te verlenen zorg en begeleiding.
Zorg op maat is samen met de Cliënt blijven kijken naar zijn/haar zorgbehoefte en zorgvraag, daarbij rekening houdend met de wensen, zijn/haar mogelijkheden en levensfase waarin hij/zij zich bevindt. Belangrijk is ook; zo veel mogelijk behoud van zelfstandigheid en eigen regie blijven voeren.

Naast bovenstaande punten kijken we ook naar de psychische en sociale factoren/omstandigheden waar de Cliënt in de toekomst mee te maken krijgt en zich momenteel in bevindt (zoals beleving, achteruitgang, wonen, werk/vrije tijdsbesteding, inkomen en sociale contacten).

Door de bovenstaande punten waar te maken, kennis te delen en samen te blijven investeren in vernieuwing en veranderingen binnen de zorg, zal de kwaliteit van zorg sterk verbeteren, zullen de zorgmedewerkers met veel liefde en voldoening hun werk blijven uitvoeren en zal iedereen de zorg krijgen waar hij/zij recht op heeft en ook zo hard nodig heeft.
De ZorgOrganisatie werkt dan ook aan de volgende doelstellingen en plan van aanpak:

 • Gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten.
 • Ervaringen delen en elkaar uitdagen om nieuwe dingen te leren en het maximale uit onszelf en anderen te halen.
 • Blijven ontwikkelen en innoveren; individueel maar ook als ZorgOrganisatie.
 • Hoog houden van kwaliteit en professie.
 • Het bevorderen van gelijke marktkansen voor ZZP-ers, door samenwerkingsverbanden te creëren van ZZP-ers met andere zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorginstellingen, zodat we meer aanvullend kunnen werken ipv concurrerend

Conform bovengenoemde werkwijze is het mogelijk om de Cliënten de gewenste en benodigde zorg en begeleiding, flexibel en efficiënt te geven, zodat het zorgbudget doelmatig en controleerbaar wordt besteed tegen een marktconform tarief.

Samenwerkingsverbanden

Zoals al beschreven in samenwerken op macroniveau is samenwerken in zorgland van groot belang om de zorg op een hoger en betaalbaarder niveau te krijgen en te houden.
De samenwerking tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, zorginstellingen als mede andere instanties die invloed uitoefenen of noodzakelijk zijn bij het leveren van zorg, maar ook de Cliënt en zijn omgeving zijn allen belangrijke schakels om dat te kunnen bewerkstelligen.

Door het runnen van een ZorgOrganisatie met deze beschreven doelstellingen willen we uiteindelijk bereiken dat er in de toekomst netwerkorganisaties van ZZP-ers ontstaan die samenwerken; door bundelen van krachten, kennis en kwaliteiten, met andere zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorginstellingen.
Als ZorgOrganisatie zijn we bereid en staan we open om met een ieder een vorm van samenwerking aan te gaan, mits de samenwerking is gebaseerd op:

 • gelijkwaardigheid
 • nastreven van dezelfde doelen
 • leveren van kwaliteit
 • het vormen van een compleet netwerk
 • het samenwerken en delen van kennis/informatie standaardwaarden zijn.

Zo heeft een ieder een belang en een stem in de toekomst van de zorg, met  inachtneming van de eigen identiteit. Zodat Zorgland uiteindelijk wel kan optreden naar buiten als eenheid, zelfredzaam is, zonder concurrentie en marktwerking, ZZP-ers als volwaardig worden gezien, innovatief bezig zijn en kunnen voldoen aan de veranderende zorgvraag met allen als gemeenschappelijk doel: Kwaliteit door Zorg op Maat!

Hierdoor wordt de zorg weer aantrekkelijk wordt om in te gaan werken, we werken allen voor een marktconform loon/tarief en de zorg en begeleiding wordt verleend vanuit ons hart en niet vanuit de portemonnee.
Voorbeelden van samenwerkende partijen zouden kunnen zijn:

 • Familie/mantelzorgers
 • ZZP-netwerken
 • Zorg-/hulpverleners van diverse organisaties
 • Huisartsen
 • Apotheken
 • Ziekenhuizen/specialisten
 • Zorgprofessionals zoals diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgkantoren
 • Gemeenten
 • Leveranciers van diverse zorgartikelen
 • Belangen Organisaties
 • Onderzoeks- en opleidingsinstituten

Dus schroom niet en ga een samenwerkingsverband met Care about Care aan.

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Oprichtingsdatum
KVK nummer
AGB code
BIG registratie
Bankrekening
BTW nummer

 

.
Care about Care
Kalevala 10
7604 KG Almelo
06-51813541
info@careaboutcare.nl
www.careaboutcare.nl
1 januari 2010
8215508
41-416059
79056285730
NL36 SNSB 085 54 75 781
NL003248075B94