Cliënten

U, de cliënt staat centraal. De wens van u om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en hierbij kwalitatief goed te kunnen blijven functioneren en daarbij uw eigen regie te voeren staat voorop.

De ZorgOrganisatie realiseert dit door;

 • In samenspraak met u als cliënt te komen tot een passend zorgproces. Dit zorgproces bestaand uit; indicatie, opstellen van een zorgplan, uitvoering van de zorg aan de hand van het zorgplan, evaluatie van de zorg, financiële afhandeling.
 • Verbeteren of voorkomen van vermindering van uw zelfredzaamheid.
 • De omgeving van de Cliënt te ontlasten, sterk en staande te houden door deze te ondersteunen, te begeleiden en/of tijdelijk de zorg-/hulpvraag over te nemen.
 • Samenwerking met diverse zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgorganisaties.
 • Iedereen is welkom en niemand zal anders, dan wel als uitzondering, dan wel als onmogelijk wordt beschouwd maar als uitdaging om samen te komen tot goede zorgverlening en zorg op maat voor u als Cliënt.
De Organisatie

Als ZorgOrganisatie komen we bij u thuis, in uw eigen leefomgeving, in uw domein. Doordat we kleinschalig werken, werken we met de grootst mogelijke betrokkenheid en persoonlijke benadering. We hebben respect voor en waarborgen uw privacy. Dit maakt dat we een goede en betrouwbare werkrelatie kunnen opbouwen, hebben en onderhouden met u en uw omgeving.

De wensen van u en uw omgeving worden besproken. Getracht wordt om hieraan zoveel mogelijk te voldoen en deze op een persoonlijke, passende en professionele manier in te vullen.
Indien u een zorgvraag heeft kunnen wij vele vormen van thuiszorg bij u thuis bieden. Namelijk:

 • Indicatiesstelling (voor de ZorgVerzekeringsWet (ZVW), PersoonsGebonden Budget (PGB))
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Individuele begeleiding (alleen middels een PGB)
 • Palliatieve zorg
 • Casemanagement Dementie
Vormen van zorg en begeleiding

Indicatiesstelling en andere taken door de wijkverpleegkundige
Een wijkverpleegkundige is bevoegd om de indicatie, waarmee u recht heeft op vergoeding vanuit de ZorgVerzekeringsWet of PersoonGebonden Budget, op te stellen. Samen met een wijkverpleegkundige wordt met u en uw omgeving gekeken en vastgesteld welke zorgbehoefte u heeft en een zorgplan opgesteld om daar de juiste en passende zorgverlening op in te zetten.
Uitgangspunt hierbij is dat u zich (weer) zo goed mogelijk zelf kunt redden of verdere achteruitgang voorkomt.

Een wijkverpleegkundige denkt met u mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met u en uw omgeving naar oplossingen. Een wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en houdt contact met uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorgproces.
Als u wenst adviseert een wijkverpleegkundige u bij het leren omgaan met een beperking. Ook helpt zij bij de gevolgen van ouder worden, ziekte en mogelijke handicap nu en in de toekomst met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen.

 

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van uw zelfzorg. U kunt hierbij denken aan hulp en begeleiding bij het opstaan, wassen en aankleden. Zo kunt u elke dag fris starten.
Bij persoonlijke verzorging kunt u verder nog denken aan hulp en begeleiding bij:
– Aanbrengen of aantrekken van protheses, elastische kousen
– Toiletgang, gebruik en verschonen van incontinentiemateriaal
– Mondverzorging, uiterlijke verzorging, huidverzorging
– Transfers, wisselligging
– Huidirritaties, wonden, decubitus
– Stoma’s, blaascatheters
– Medicijnen aanreiken/inname/aanbrengen
– Toedienen sondevoeding

Persoonlijke verzorging is gericht op het stimuleren om de zelfzorg weer door uzelf uit te laten voeren en/of (opnieuw) aan te leren en/of verdere achteruitgang in de zelfzorg tegen te gaan.

 

Verpleging
Bij verpleging gaat het om specifieke zorg en/of uitvoeren van handelingen die nodig zijn voor uw herstel of in balans houden van uw lichaams(functies) bijvoorbeeld na een operatie, ongeval, ziekte/aandoening of ingrijpende behandeling.
Verpleegkundigen hebben signalerende, begeleidende, uitvoerende en voorlichtende taken en oefenen indien gewenst samen met u en/of uw omgeving het uitvoeren van de verpleegkundige handeling zodat u en/of uw omgeving de handeling zelfstandig uit kan gaan voeren in de toekomst.
Bij verpleging kunt u denken aan:
– Toedienen van medicaties (bv injecteren)
– Verzorgen van wonden
– Inbrengen en verwijderen van catheters, neussondes, PEG sondes
– Verzorgen van tracheastoma’s, Lange lijnen/CVC’s
– Infusen, medicatiepompen, insulinepompen

Wij zullen u er weer bovenop helpen om zo thuis verder te kunnen herstellen of een weg te vinden om uw ziekte/aandoening zo goed mogelijk een plek te geven in uw dagelijks bestaan.

 

Begeleiding
Bij begeleiding gaat het om activiteiten die ondersteunen bij het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Heeft u het gevoel de regie over het dagelijks leven (tijdelijk) kwijt te zijn? Zoiets kan iedereen zomaar overkomen. Wij kunnen u helpen bij allerlei zaken die bij zelfstandig wonen en/of in het dagelijks leven komen kijken.
Bij begeleiding helpen wij u om:

 • uw eigen regie in handen te nemen en te houden
 • de eigen kracht te vinden en te gebruiken

Wij werken samen met u aan knelpunten en bouwen uit wat goed gaat. De begeleiding vindt plaats bij u thuis. Daar kunnen wij zien wat er daadwerkelijk aan de hand is en wat er nodig is.
Dit kan een situatie zijn waarin het gaat om u alleen, bijvoorbeeld ten gevolge van een aandoening, stoornis of beperking, maar kan ook een gezinssituatie betreffen dan zijn er vaak meerdere uitdagingen die gelijktijdig spelen.
Wij zijn in staat om ondersteuning te bieden bij het aanbrengen van structuur in zaken als;
– Huishouding
– Administratie en financiën
– Communicatievaardigheden te versterken
– Om te gaan met instanties
– Invulling te geven aan werk en vrije tijd
– Psychisch en lichamelijk disfunctioneren

Naast begeleiden van Cliënten naar een zelfstandig bestaan, bestaat er ook begeleiding in de vorm van toezicht. Niet in alle gevallen is het mogelijk dat de Cliënt weer zelfstandig kan functioneren. Er is in die gevallen onafgebroken toezicht en actieve observatie nodig.
U kunt dan denken aan signaleren of er hulp nodig is en ook gelijk geboden moet worden. Voorbeelden hiervan zijn:
– Structuur door de dag heen bieden
– Verzorgen van maaltijden
– Begeleiden bezoek aan ziekenhuis, huisarts of andere zorgprofessionals
– Aansturen/corrigeren van gedrag
– Voorkomen/ingrijpen bij valgevaar
– Praktische ondersteuning bij vaardigheden en handelingen

Dit maakt het mogelijk om u (langer) thuis te laten wonen en de omgeving te ondersteunen en/of te ontlasten bij hun taken in de begeleiding en zorg voor u.

 

Palliatieve en terminale zorg
Soms is genezing niet meer mogelijk. In deze fase van uw leven kunnen wij palliatieve zorg (zorgverlening die niet meer is gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven) en terminale zorg (korte periode van zorgverlening om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen) verlenen.
Bij deze vorm van zorgverlening gaat het niet meer om het bestrijden van de ziekte, maar een goede afronding van het leven staat centraal.
Dit houdt in dat wij naast aandacht voor uw lichamelijke problemen (zoals bv. pijn en benauwdheid), ook oog hebben voor psychische (zoals bv. angst en depressie) of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit.

Natuurlijk ondersteunen wij ook uw omgeving in deze moeilijke fase. Naast het bieden van emotionele steun, begeleiden en ontlasten van uw omgeving, regelen we ook de praktische zaken (zoals hulpmiddelen, verpleegartikelen, medicatie) die nodig zijn om het leven waardig af te kunnen ronden.
Wij vinden dat mensen, waar mogelijk, zoveel mogelijk zelf de regie moeten hebben over hun stervensproces. Dit betekent dat wij er alles aan doen om het levenseinde te laten verlopen, zoals u of uw omgeving dat graag wil. Hierin speelt het directe contact tussen u en ons een belangrijke rol.

 

Casemanagement Dementie
Cliënten met Dementie en hun omgeving worden in hun leven geconfronteerd met de grote gevolgen van dit ingrijpende ziektebeeld.
Een persoonlijk begeleider (Casemanager) kan hen bijstaan in dit proces om zo om te leren gaan met de ziekte en de gevolgen ervan in hun dagelijks leven.

Vanaf het diagnosetraject kan men een beroep doen op Casemanagement Dementie en kunt u en uw omgeving gebruik maken van een Casemanager. Een Casemanager informeert, begeleid, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Maar is er ook voor een luisterend oor, behartigt uw belangen, verwijst naar de juiste professionele instellingen en organisaties in uw regio.De hulp van een Casemanager zorgt ervoor dat u beter en langer thuis kunt blijven wonen en langer actief kunt blijven. U kunt dus altijd terecht bij ons voor hulp, adviezen, vragen omtrent uzelf of uw omgeving.

Hoe gaat het in zijn werk

Mocht u een beroep willen doen op 1 of meerdere van bovengenoemde vormen van zorgverlening of begeleiding dan kunt u ons bellen, mailen of het contactformulier op deze website invullen.

Dan ga ik zo spoedig mogelijk een vrijblijvend gesprek met u inplannen om te bespreken om welke zorgvraag en/of begeleidingsvorm het gaat, welke wensen u heeft, wat de ZorgOrganisatie voor u kan betekenen, wat er vooraf geregeld of aangevraagd dient te worden en indien gewenst wanneer we van start zouden kunnen gaan.

Ook belangrijk

We werken volgens diverse kwaliteitsnormen die o.a. gesteld worden vanuit de keurmerken en kwaliteitsmetingen. Daarbij vinden wij het zelf ook belangrijk om aanvullende kwaliteitseisen te stellen zodat we onze visie en missie goed neer kunnen zetten en uit kunnen dragen.

Ik werk samen met goede en gekwalificeerde zorgprofessionals, we zijn flexibel ingesteld en werken vanuit ons hart. Tevens weten we dat zorgverlening en begeleiding niet kunnen worden uitgevoerd indien we een 9.00 tot 17.00 mentaliteit zouden hebben. Zorgverlening en begeleiding gaan immers altijd door.
Goede communicatie (onderling, maar ook met u en uw omgeving), het leveren van kwalitatief goede zorg, begeleiding en continuïteit van zorgverlening en begeleiding zijn een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.

Financiering

Hoe verloopt de financiering van de zorgverlening en/of begeleiding?

ZorgVerzekeringsWet
U krijgt de indicatiestelling, verzorging en verpleging, palliatieve zorg en Casemanagemant Dementie vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar vanuit de ZorgVerzekeringsWet (ZVW).
Onder verzorging, verpleging en palliatieve zorg wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen en verzorgenden IG.
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet er door een wijkverpleegkundige eerst een indicatie gesteld worden en vervolgens, als er daadwerkelijk een zorgbehoefte is, wordt er een zorgplan opgesteld.
​​In dit zorgplan wordt vastgelegd hoeveel en welke zorg u nodig heeft. Voor deze vergoeding geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.
Casemanagement Dementie wordt verzorgd door een Casemanager die speciaal hiervoor is opgeleid. De vergoeding hiervan gaat pas van start als u een diagnosetraject Dementie start. Ook hiervoor geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

PersoonsGebonden Budget
Mocht u langdurig en/of intensieve zorg nodig hebben en individuele/speciale wensen over de invulling van de zorg en/of begeleiding hebben dan is er ook de mogelijkheid om een PersoonsGebonden Budget (PGB) aan te vragen.
Bij deze vorm heeft en houdt u zelf meer de regie over de invulling van uw zorgverlening en begeleiding. U koopt, middels een toegekend budget, uw eigen zorgverlening en/of begeleiding in en gaat zelf op zoek naar zorgverleners/begeleiders, dat kan onze ZorgOrganisatie zijn maar ook anderen.
Een PGB kan onder andere via de ZVW lopen maar ook via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Een PGB gaat wel anders in zijn werk en er wordt meer van u of uw omgeving gevraagd bij de invulling en verantwoording van de zorgverlening en/of begeleiding. Mocht u hierover vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan kunt u hiervoor terecht bij de wijkverpleegkundige.
​Indien u kiest voor een PGB dan kunt u de aanvraag indienen bij de  wijkverpleegkundige, zij kan in de meeste gevallen een indicatie afgeven voor een PGB.

Particulier
U kunt ook particuliere thuiszorg van de ZorgOrganisatie ontvangen, bv.  indien u geen indicatie heeft, of naast de indicatie meer uren zorg wenst dan de indicatie aangeeft. De kosten hiervoor komen dan voor eigen rekening.

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Oprichtingsdatum
KVK nummer
AGB code
BIG registratie
Bankrekening
BTW nummer

 

.
Care about Care
Kalevala 10
7604 KG Almelo
06-51813541
info@careaboutcare.nl
www.careaboutcare.nl
1 januari 2010
8215508
41-416059
79056285730
NL36 SNSB 085 54 75 781
NL003248075B94