Organisatie van kwaliteit

Continuïteit van zorg
De ZorgOrganisatie voorziet 24 uur per dag, 7 dagen per week voor haar Cliënten de zorgverlening en begeleiding. Via een netwerk van ZZP-ers beschikken we over voldoende zorgverleners die willen samenwerken, elkaar kunnen aanvullen bij onverwachte of uitbreiding van zorgvragen, elkaar vervangen tijdens ziekte en vakantie. Hierdoor is de continuïteit van zorg aan u gewaarborgd.

 

Kwaliteit zorgverleners
Zorgverleners die een overeenkomst zijn aangegaan met de ZorgOrganisatie en werken namens de ZorgOrganisatie, zijn vooraf gescreend (vergewisplicht), beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en voldoen aan de deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid die wij als ZorgOrganisatie stellen (mede gesteld door de diverse keurmerken), belangrijk vinden om over te beschikken. Deze dienen zij te onderhouden en waar te maken naar u als Cliënt. De ZorgOrganisatie werkt met verzorgenden min. niveau 3IG en verpleegkundigen niveau 4 en 5.

 

Protocollen
Bij de uitvoering van speciale verpleegtechnische handelingen bij u maken we gebruik van Vilans-Kick protocollen. Hierdoor volgen we allen dezelfde richtlijnen en werkwijze bij de uitvoering van deze handelingen.

 

Kwaliteitsnormen
Als ZorgOrganisatie voldoen wij aan diverse kwaliteitseisen en kwaliteitskeurmerken;

KIWA; is een bedrijf die zich bezig houdt met testen, inspecteren en certificeren van    ZZP-ers in de zorg.
WKKGZ; Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg is een wet vanuit de Rijksoverheid over de verschillende eisen waaraan goede zorg moet voldoen.
PREM; Patient Reported Experience Measure is een meting waarmee de ervaringen van de cliënten worden vastgelegd.
WTZA (per januari 2022); Wet Toetreding ZorgAanbieders houdt in dat iedere zorgaanbieder zich moet melden bij de inspectie, deze stellen eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
BIG geregistreerd; register van zorgverleners met hun bevoegdheden

Met deze certificeringen toont de ZorgOrganisatie aan dat wij over de volle breedte voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen.

 

Digitaal zorgdossier
We maken gebruik van een automatiseringspakket van Nedap. Dat zorgt ervoor dat alle (zorg) administratieve zaken volledig vastgelegd kunnen worden. Daarmee voldoen we ook aan de algemeen geldende gebruikers- en privacy eisen, te weten; de beschikking over urenregistraties, zorgplannen en zorgdossiers, urenverantwoording, declaratieoverzichten en het classificatie systeem OMAHA om de zorgbehoefte te bepalen.
U en uw naasten kunnen via een speciaal portaal (Caren Zorgt) inzicht krijgen in uw zorgdossier; indicatie, rapportage, zorgafspraken en metingen.

 

Cliënt tevredenheid
De ZorgOrganisatie voert jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoeken uit om zo te horen of u en uw omgeving tevreden zijn over de verleende zorg en begeleiding. De uitkomsten gebruiken we om onze zorgverlening en begeleiding steeds weer verder te ontwikkelen en te verbeteren en zo de kwaliteit te blijven waarmaken waar we voor staan.
Op Zorgkaart Nederland vindt u de waarderingen en kunt u zelf ook een mening geven over de ZorgOrganisatie.

Mocht u en/of uw omgeving toch klachten hebben dan kunt u zich wenden tot de ZorgOrganisatie om samen te kijken of we er op een goede manier uit kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn kunt u zich wenden tot een klachtencommissie en/of geschillencommissie waarbij de ZorgOrganisatie is aangesloten. Meer is hierover te vinden onder “Klachtregeling”

 

Melden van incidenten
U en uw omgeving mogen vertrouwen op veilige zorg van de ZorgOrganisatie. Alert zijn op veiligheidsrisico’s en daar proactief op acteren is daarom voor iedereen van belang. Fouten maken mag, maar leren van fouten moet.
Het melden van incidenten cliëntenzorg is een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Deze incidenten/fouten kunnen zijn gemaakt door een zorgverlener maar ook door u en/of uw naasten.
De ZorgOrganisatie streeft naar een veiligheidscultuur, waar openheid, elkaar aanspreken en leren van elkaar centraal staat.
Het melden van incidenten is een methodiek van signaleren, melden, analyseren en verbeteren.

Het doel van het melden van incidenten cliëntenzorg (door middel van het invullen van formulieren over het incident) is het opsporen van structurele tekortkomingen, in werkprocessen of in gehanteerde systemen, en het zoveel mogelijk wegnemen van de oorzaken hiervan.
Het analyseren van mogelijke oorzaken van structurele tekortkomingen in de zorgverlening is nodig om tot effectieve verbeteracties te komen. Oorzaken kunnen ingedeeld worden naar diverse aspecten.  Afhankelijk van de oorzaak van een incident, of meerdere incidenten van gelijke aard, dienen specifieke verbeteracties te worden ingezet. Dit kunnen uitgebreide verbeterplannen zijn, maar ook relatief eenvoudige maatregelen.

 

Meldcode
De ZorgOrganisatie werkt (volgens de wet ) met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij gaat het niet alleen om vermoedens van fysiek geweld maar ook vermoedens van psychisch geweld, seksueel geweld of verwaarlozing.
Van de zorgverleners die werkzaam zijn bij de ZorgOrganisatie wordt op basis van deze verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met cliënten alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij zo effectief mogelijk proberen te reageren op deze signalen.

Deze meldcode bevat 5 stappen om zo bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te kunnen bepalen of de ZorgOrganisatie een melding moet maken bij Veilig thuis en of er voldoende hulp ingezet kan worden
De op maat gemaakte meldcode voor onze ZorgOrganisatie beschrijft naast de stappen die genomen moeten worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, de verschillende taken en verantwoordelijkheden.
Waardoor er eenduidig, vroegtijdig en adequaat gehandeld wordt bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast bevat het een sociale kaart voor de ZorgOrganisatie.
Deze ondersteuning levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Lidmaatschappen
Als ZorgOrganisatie zijn we lid van de diverse brancheorganisaties en beroepsvereningingen; Solopartners, Actiz, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZZP-Nederland. Zij geven ons onder andere de laatste informatie en stand van zaken in Zorgland, hebben invloed op besluitvorming in politiek Den Haag en zorgverzekeraars, geven antwoord op ondernemersvragen, geven informatie over kwaliteitseisen en de klachtregeling.
Dit maakt dat we op de hoogte blijven van wat er in Zorgland gebeurd, we met vragen bij hen terecht kunnen waar wij ook niet altijd antwoord op hebben, we goed voorbereid worden op nieuwe ontwikkelingen en eisen die aan ons worden gesteld, via hen van ons kunnen laten horen in de politiek of bij de zorgverzekeraars.

Klachtenregeling

De ZorgOrganisatie staat voor goede zorg. Toch kan het gebeuren dat u en/of omgeving niet tevreden bent over onze zorgverlening en/of begeleiding. Mocht er toch iets niet naar uw zin zijn, dan staan wij open voor tips en suggesties.

De signalen, wensen en klachten van onze Cliënten gebruiken we om ons aanbod steeds weer te verbeteren en aan te passen aan veranderende wensen van de cliënt.
Bent u of uw omgeving ergens ontevreden over dan verzoeken wij u om een gesprek met ons aan te gaan. Een gesprek met de betreffende zorgverlener, of een andere collega kan namelijk inzicht en duidelijkheid geven over het probleem om zo te kijken of we kunnen komen tot een goede oplossing.

Is het gesprek niet naar tevredenheid verlopen en/of blijft uw probleem bestaan dan kunt u een klacht indienen. Hiervoor verwijzen we u naar ons klachtenreglement. Hierin staat beschreven hoe u en/of uw naasten een klacht kunnen indienen en hoe wij de klacht in behandeling nemen.

U kunt onder het kopje Formulieren het klachtenreglement van onze ZorgOrganisatie downloaden.

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Oprichtingsdatum
KVK nummer
AGB code
BIG registratie
Bankrekening
BTW nummer

 

.
Care about Care
Kalevala 10
7604 KG Almelo
06-51813541
info@careaboutcare.nl
www.careaboutcare.nl
1 januari 2010
8215508
41-416059
79056285730
NL36 SNSB 085 54 75 781
NL003248075B94