Privacyregeling

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hoe de ZorgOrganisatie met deze privacywetgeving omgaat leest u hieronder.

 

Dienstverlening
Ten behoeve van de cliënten verleent de ZorgOrganisatie zorg gerelateerde diensten en (niet-)voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg. Op basis van een door u aan de ZorgOrganisatie verstrekte opdracht gaan wij u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

 

Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaat de wijkverpleegkundige van de ZorgOrganisatie met u in gesprek. In dit gesprek stelt zij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden.
De ZorgOrganisatie gaat zorgvuldig met uw gegevens om
De ZorgOrganisatie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

 

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u de website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Wanneer ik u op onze website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox)
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • welke pagina’s zijn bezocht
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

 

Hoe verwerkt de ZorgOrganisatie de van u ontvangen gegevens?
De ZorgOrganisatie gebruikt de gegevens die wij van u ontvangen om een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijke zorg te verlenen.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan de ZorgOrganisatie gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door indien zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen.

 

Hoe lang bewaart De ZorgOrganisatie uw gegevens?
De ZorgOrganisatie bewaart de gegevens niet langer dan dat zij deze nodig heeft voor de zorg die wij verlenen. Uiterlijk zeven jaar na overlijden en vijftien jaar nadat de zorg die wij hebben verleend is geëindigd, vernietigt De ZorgOrganisatie de persoonsgegevens die zij van u in dit kader heeft ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?
U bent de cliënt, dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens de ZorgOrganisatie van u wel of niet ontvangt. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen:

  • U mag de ZorgOrganisatie altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die zij van u heeft. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Indien u meent, dat de ZorgOrganisatie bepaalde gegevens over u onjuist in de administratie heeft verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen het werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens op basis waarvan wij de zorg verlenen correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat De ZorgOrganisatie bepaalde gegevens in haar administratie bewaart, dan kunt u de ZorgOrganisatie verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal dan voldaan worden.
  • De ZorgOrganisatie heeft hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat de ZorgOrganisatie bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan voldoen.
  • Indien u dat wenst, kunt u de ZorgOrganisatie vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
  • Indien de ZorgOrganisatie van derden persoonlijke informatie over u ontvangt, dan informeren wij u over de bron waarvan wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Wat is de situatie indien u de ZorgOrganisatie bepaalde informatie niet geeft of de ZorgOrganisatie beperkt in het gebruik?
Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Hebben wij onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zullen wij u informeren dat wij de benodigde of gewenste zorg voor u niet kunnen uitvoeren.

 

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop De ZorgOrganisatie omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met de ZorgOrganisatie op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreekt de ZorgOrganisatie de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze klacht haar aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat de ZorgOrganisatie niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Elektronische communicatie
Als u het contactformulier op de website van Care about Care invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Care about Care zijn verbonden. wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De ZorgOrganisatie raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring
De ZorgOrganisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Oprichtingsdatum
KVK nummer
AGB code
BIG registratie
Bankrekening
BTW nummer

 

.
Care about Care
Kalevala 10
7604 KG Almelo
06-51813541
info@careaboutcare.nl
www.careaboutcare.nl
1 januari 2010
8215508
41-416059
79056285730
NL36 SNSB 085 54 75 781
NL003248075B94